top of page

המסע של ילדי טהרן

צפיה בסרט ובשיחה עם היוצרת 

דליה גוטמן

השיחה נערכה לציון יום השואה הבין-לאומי

השנה נציין שמונים שנה להגעת 700 יתומים יהודים שהגיעו לארץ ישראל דרך טהרן,  בעיצומה של השואה, כששערי הארץ היו נעולים ובארץ שלטו הבריטים.
הם היו בין הראשונים שהג
יעו מאירופה הבוערת, ויכלו לספר לישוב היהודי בארץ, על היהדות הנרצחת.